Mai jos este contractul nostru, contractul de credit Provident. Am identificat termenii și expresiile pe care nu e întotdeauna ușor să le înțelegi. Așa că, pe măsură ce parcurgi documentul, vei vedea cuvinte sau expresii colorate în albastru. Cu un click pe aceste cuvinte, vei accesa informații și explicații suplimentare, astfel încât, la final, contractul să fie mai ușor de înțeles, atât în ce privește drepturile, cât și responsabilitățile care derivă din semnarea unui contract de credit. Ia-ți timp să le citești cu atenție. Oricând vei dori să revii, vei putea accesa contractul din nou, tot aici.

Contract de credit încheiat între

Provident Financial România IFN S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul social în Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, etaj 1, Corpurile D-E, Sector 4, București 040205, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/1682/2006, cod unic de înregistrare 18346091, capital social 177.107.480 Lei, având contul bancar , deschis la UniCredit Bank S.A., înregistrată în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110178/03.06.2020 și în Registrul Special cu nr. RS-PJR-41-110099/03.06.2020, telefon 021.9877, număr cu tarif normal, în calitate de "Creditor", în continuare denumită "Provident" și

Nume
Prenume
Data nașterii
Locul nașterii
CNP
CI/BI serie și nr.
Eliberată la data de
Valabil până la data de
Nr. telefon fix
Nr. telefon mobil
Adresă de e-mail
Adresă domiciliu: Strada
nr.
bloc
scara
etaj
apartament nr.
Localitate
Județ
cod poștal
Adresa de reședință (în cazul în care este diferită de adresa de domiciliu):
Strada
nr.
bloc
scara
etaj
apartament nr.
Localitate
Județ
cod poștal
Cod Autorizare
având contul IBAN
, deschis la banca
în calitate de împrumutat și consumator (astfel cum este definit la art. 7, pct. 1 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori), în continuare denumit "Clientul" și ambele părți contractante denumite în continuare, împreună, "Părțile".
Secțiunea 1: Condiții Financiare

În conformitate cu termenii și condițiile acestui contract de credit (denumit "contractul de credit"), Provident pune la dispoziția Clientului, într-o singură tranșă, un credit de consum pentru nevoi personale (denumit "creditul") care va fi utilizat conform celor solicitate de către Client în cuprinsul cererii de creditare.

Tipul de credit ales de către Client este Provident săptămânal __________. *Oferta cu reducere

*Nota: Reducerea de….% se aplică la rata fixă a dobânzii anuale, care neredusă este de ____% pe an.

În cazul în care Clientul este eligibil pentru ofertă cu reducere, mai jos se vor completa costurile aferente acestui tip de credit direct reduse.

Tipul de credit va fi pus la dispoziția Clientului în următoarele condiții:

A. Suma împrumutată (valoarea totală a creditului):
de lei
B. Comisionul de analiză a dosarului:
de lei
C. *Dobândă fixă totală:
de lei, reprezentând echivalentul
*ratei fixe a dobânzii de % pe an
D. Costul total al creditului (B+C):
de lei, echivalent
al unei dobânzi anuale efective (D.A.E.) de %
E. Valoarea totală platibilă (A+D):
de lei
F. Durata contractului în săptămâni
săptămâni (numărul de rate săptămânale)
G. Valoarea ratei săptămânale (cu excepția ultimei rate)
de lei; ultima rată de lei
H. Rata dobânzii penalizatoare
% pe an (rata dobânzii curente la care se adaugă trei puncte procentuale)

Creditul va fi pus la dispoziția Clientului prin transfer bancar în contul său menționat mai sus, în paragraful privind datele de identificare ale Părților și va fi rambursat în rate care vor fi plătite săptămânal, prin transfer bancar în contul bancar al Provident indicat mai sus.

Valoarea ratei menționată mai sus este valabilă doar în cazul în care virarea împrumutului și plata ratelor se realizează prin transfer bancar. În cazul în care Clientul va solicita serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului, la valoarea ratei menționată mai sus se adaugă comisionul unic.

Nr. contractului de credit
ID angajat
Nr. Clientului
Tipul contractului
Săptămână/an
Secțiunea 2: Clauze contractuale

Art. 1 Clientul este de acord că, în vederea încheierii și executării corespunzătoare a acestui contract de credit, Provident va folosi angajați care au, printre altele, sarcina să asiste Clientul în vederea înmânării și completării documentației de credit (ex. cererea de creditare, contractul de credit), să colecteze și apoi să predea către Provident documentele necesare în vederea acordării creditului, să semneze, după caz, contractul de credit, în baza deciziei de autorizare a creditului de către Provident și să asigure transmiterea notificărilor și a altor comunicări între Părți.

Art. 2 Pentru realizarea activităților menționate la art. 1 de mai sus, Provident va desemna un angajat, ale cărui date personale sunt menționate în pagina a 4-a a contractului de credit.

Art. 3 Pentru analiza documentelor Clientului și procesarea cererii de credit, Clientul datorează și va plăti Provident un comision de analiză a dosarului, în sumă fixă, în cuantumul menționat pe prima pagină la punctul B. Comisionul de analiză este datorat la data semnării contractului, dar va fi împărțit în mod egal și inclus în ratele săptămânale ca o facilitate oferită Clientului. Pentru creditul acordat, Clientul datorează Provident, pe întreaga durată a creditului, dobânda fixă totală menționată la litera C, de pe prima pagina a contractului. În toate cazurile dobânda contractuală se aplică exclusiv la valoarea principalului rămas de achitat. În scopul calculării dobânzii săptămânale se consideră anul de 365 zile calendaristice și se aplică următoarea formulă de calcul: D = C x RD x (7 zile/365 zile), unde D = Dobânda aferentă perioadei, C = valoarea principalului (împrumutului) rămas de achitat aferent perioadei, RD = rata fixă anuală a dobânzii contractuale (indicată la pct. C pe prima pagină). Rata dobânzii anuale efective (D.A.E.), indicată la pct D pe prima pagină, este calculată utilizând formula matematică indicată în OUG. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, așa cum a fost aprobată ulterior prin lege, Anexa 1, pct. I. Dobânda Anuală Efectivă (DAE) - costul total al creditului, exprimat în procent anual, calculat în ipoteza menținerii condițiilor valabile la data încheierii contractului de credit pentru toată durata acestuia și cu condiția ca Părțile să își îndeplinească obligațiile contractuale în termenii și la datele stipulate în Contract.

Art. 4 Creditul va fi pus la dispoziția Clientului în decurs de maximum 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit, prin transfer bancar, în contul bancar comunicat de către Client și al cărui titular este. În cazul în care a zecea zi calendaristică nu este o zi lucrătoare, creditul va fi pus la dispoziția Clientului cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Art. 5 Clientul are obligația să comunice în scris către Provident, înaintea semnării contractului de credit, un cont bancar valid, deschis pe numele său la orice bancă din România. În cazul furnizării unui cont bancar greșit, Clientul se obligă să comunice către Provident contul bancar corect, în cel mult 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Încălcarea obligației de a furniza datele corecte privind contul bancar, în termenele mai sus indicate, atrage încetarea de drept a contractului de credit, întrucât Provident nu își poate îndeplini obligația enunțată la art. 4 de mai sus. În aceste condiții, se consideră că împrumutul nu a fost acordat, iar contractul nu a fost încheiat, ca urmare Provident nu va avea nicio altă responsabilitate și/sau obligație de vreun fel către Clientul în cauză. În situatia în care conturile bancare ale Clientului sunt poprite în favoarea unui terț, iar Provident și-a îndeplinit obligația de a pune la dispoziția Clientului creditul, prin transferul sumei împrumutate în contul bancar al Clientului, acesta își asumă răspunderea rambursării integrale a creditului și costurilor aferente, în termenii și condițiile prezentului contract.

Art. 6 Prima rată săptămânală va fi scadentă în decurs de 17 (șaptesprezece) zile calendaristice de la data încheierii acestui contract de credit. Dacă data scadentă este o zi nelucrătoare, însemnând o zi de sâmbătă sau duminică sau sărbătoare legală, prima rată se va achita în ultima zi lucrătoare dinaintea datei scadente. Următoarele rate săptămânale vor deveni scadente în aceeași zi din săptămână în care a fost scadentă prima rată, pentru toate săptămânile până la achitarea împrumutului. Plata ratelor de credit efectuată în condițiile anterior menționate este considerată a fi o plată în termen.

Art. 7 Clientul va achita săptămânal către Provident, prin transfer bancar sau prin alte metode alternative de plată electronică aduse la cunostință de către Provident, rata indicată la litera „G” de pe prima pagină a contractului de credit. Fiecare rată săptămânală va fi plătită în contul bancar al Provident indicat pe prima pagină a prezentului contract, la data de scadență, în conformitate cu prevederile articolului 6 de mai sus. Contul bancar alocat pentru plata ratelor poate fi modificat de către Provident pe parcursul derulării contractului de credit, situație în care Clientul va fi notificat cu privire la această modificare, în condițiile menționate la art. 17 din prezentul contract, înainte ca modificarea contului să devină efectivă. Eventualele tarife/comisioane bancare aferente plății ratelor, percepute de către banca la care Clientul are deschis contul bancar / banca plătitoare, vor fi suportate de către Client/plătitor.

Art. 8 Data plății este considerată data la care suma transferată de către Client intră în contul Provident și această dată trebuie să respecte data scadenței stabilită potrivit art. 6 de mai sus. Întrucât, potrivit legislatiei in vigoare, transferul bancar efectuat în lei pe teritoriul României durează până la o zi lucrătoare de la data primirii ordinului de plată de către banca plătitoare, Clientul se va asigura că face plata către Provident în timp util pentru a evita depășirea datei scadente.

Art. 9 Clientul va efectua plata ratelor săptămânale către Provident, în mod corespunzător și la timp, în conformitate cu prevederile contractului de credit. De la scadența oricăror sume datorate în baza prezentului contract, Clientul este pus de drept în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă sau ulterioară.

Provident va raporta la Biroul de Credit S.A., în conformitate cu cele exprimate prin cererea de creditare, informații referitoare la orice întârzieri ale Clientului, mai mari de 30 zile, în îndeplinirea oricărei obligații de plată scadente față de Provident, dar nu înainte de 15 zile de la notificarea prealabilă a Clientului utilizând una sau mai multe dintre datele de contact ale Clientului (după caz, adresă de domiciliu/resedință, telefon, e-mail etc.). În ceea ce privește sumele neachitate la timp, datorate potrivit contractului (de exemplu, dobânzi, comisioane), acestea vor fi denumite generic de către părți „sume restante”. De asemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, în cazul în care cuantumul sumelor datorate de către Client în baza contractelor de credit încheiate cu Provident și aflate în derulare este mai mare sau egal cu 20.000 de lei, Provident va raporta la Centrala Riscului de Credit informații cu privire la situația creditelor Clientului, inclusiv cu privire la eventualele sume restante acumulate ca urmare a întârzierilor la plata ratelor. Informațiile sunt menținute în evidențele Centralei Riscului de Credit pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.

Dacă Clientul nu plătește la scadență orice sumă datorată în baza prezentului contract de credit, atunci, fără a aduce atingere niciunui alt drept al Provident, Clientul va plăti o dobândă penalizatoare (standard) calculată pe baza procentului fix al dobânzii contractuale la care se adaugă trei puncte procentuale, iar această dobândă penalizatoare este aplicată la principalul (suma împrumutată) restant. Dobânda penalizatoare (standard) se va acumula de la o zi la alta și va fi calculată de la data scadenței și până la data achitării integrale de către Client a sumei datorate, în mod proporțional, considerând că anul are 365 zile și nu va depăși valoarea principalului restant asupra căruia se aplică. În cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract de credit, Clientul optează pentru serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului, pe întreaga perioadă pentru care Clientul beneficiază de acest serviciu nu se aplică dobânda penalizatoare (standard).

În cazul în care Clientul sau soțul/soția acestuia se află în situație de șomaj sau reducere drastică a salariului (reducere cu cel puțin 15%), nu se va aplica dobânda penalizatoare până la încetarea acestei situații, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces al Clientului sau soțului/soției acestuia, dobânda penalizatoare nu se va aplica pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, urmând ca, în situația în care Clientul sau moștenitorul acestuia (după caz) continuă să fie într-o situație financiară dificilă, perioada să poată fi extinsă până la 12 luni. Dobânda penalizatoare nu se va aplica în situațiile anterior menționate (șomaj, reducere drastică a salariului, deces) cu condiția ca aceste situații să fie aduse la cunoștința Provident, în scris, împreună cu documentele justificative (doveditoare), pe care Provident le va analiza și cu privire la care va dispune în consecință. Clientul se obligă să anunțe imediat Provident despre încetarea situației care a generat reducerea veniturilor și a condus la neaplicarea dobânzii penalizatoare. Toate celelalte costuri aferente împrumutului rămân neschimbate, fiind datorate de către Client conform clauzelor prezentului contract de credit. Ordinea de alocare a plăților este următoarea: (i) dobânda penalizatoare, după caz, conform prevederilor contractuale; (ii) comisionul unic (datorat în cazul în care Clientul va opta pentru serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului); (iii) comisionul de analiză a dosarului; (iv) dobânda; (v) compensație în cazul rambursării anticipate integrale a creditului, dacă este cazul și (vi) principalul (suma împrumutată). Plățile vor fi alocate în ordinea anterior specificată, de la cea mai veche datorie la cea mai nouă

Art. 10 Clientul va avea dreptul să ramburseze creditul, parțial sau total, oricând înainte de data scadentă, și, în acest caz, va avea dreptul la o reducere a costului total al creditului pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. În cazul rambursării parțiale i se va acorda Clientului fie reducerea corespunzătoare a duratei contractuale (reducerea numărului de rate), fie diminuarea valorii ratei. La momentul rambursării anticipate integrale a creditului, comisionul de analiză a dosarului menționat pe prima pagină a contractului de credit, la punctul B, va trebui achitat în totalitate, iar Clientul se obligă să plătească diferența dintre valoarea integrală a acestui comision și sumele plătite cu acest titlu până în momentul rambursării anticipate integrale. În cazul rambursării anticipate integrale a creditului, Clientul va beneficia de o reducere a costului total al creditului constând în dobânda și, după caz, comisionul unic aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit, astfel încât aceste costuri vor fi calculate și percepute doar până la data rambursării anticipate integrale a creditului.

Art. 11 În cazul rambursării anticipate integrale a creditului, Clientul va datora Provident o compensație după cum urmează: (i) 1% din valoarea creditului (principalului) rambursat anticipat integral, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată integrală și data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an; (ii) 0,5% din valoarea creditului (principalului) rambursat anticipat integral, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată integrală și data convenită pentru încetarea contractului nu este mai mare de un an. Valoarea acestei compensații va diminua corespunzător contravaloarea reducerii costului total al creditului.

Art. 12 Clientul are dreptul de a primi un grafic de rambursare, la cerere și gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei Clientului.

Art. 13 Clientul are dreptul de a se retrage din acest contract de credit fără a invoca motive, în decurs de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestuia, notificând Provident în scris și transmițând/expediind notificarea către Provident, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului social al Provident sau prin poștă electronică (e-mail) la adresa relatiicuclientii@provident.ro, în cadrul termenului de 14 zile mai sus-menționat. La retragerea din contractul de credit, contravaloarea creditului (sumei împrumutate) va fi restituită integral, în decurs de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii/expedierii notificării, prin transfer bancar în contul Provident menționat pe prima pagină a contractului de credit sau prin alte metode alternative de plată electronică aduse la cunostință de Provident.

Ca un beneficiu acordat Clientului în cazul retragerii din contract și restituirii creditului în condițiile și termenul menționate mai sus, Provident va renunța la dreptul său legal de a aplica dobânda contractuală pentru perioada utilizării creditului.

Art. 14 În vederea exercitării dreptului de retragere menționat la art.13 de mai sus, Clientul are alternativa completării formularului de notificare de retragere din pagina a 4-a a contractului de credit, pe care îl va detașa de restul contractului de credit și îl va transmite către Provident, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului social al Provident, în cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit.

Art. 15 În condițiile prezentului contract, sunt considerate obligații esențiale ale Clientului: (i) achitarea de către Client a ratelor datorate, în termenele, în condițiile și cuantumurile stabilite în prezentul contract; (ii) oferirea de către Client de informații complete și corecte cu privire la datele sale de identificare, adresa sa de domiciliu și/sau de reședință, date de contact, loc de muncă, venituri etc., precum și informarea transmisă către Provident, în termenul prevăzut în contract cu privire la modificările care pot interveni cu privire la aceste date (completate în contract sau cererea de creditare), până la achitarea integrală a oricărei datorii către Provident; (iii) păstrarea unei atitudini și/sau comportament decent în relația cu angajații/agenții Provident pe toată durata relației contractuale și abținerea de la orice acțiune care ar putea pune în pericol siguranța sau integritatea acestora. Încălcarea de către Client a oricăreia dintre obligațiile menționate mai sus la pct. ii) și iii), sau înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive de întârziere la plata ratelor contractuale, este considerată caz de culpă gravă a Clientului. Provident are dreptul, într-un astfel de caz, să declare scadența anticipată a tuturor sumelor datorate de către Client în baza prezentului contract. Provident va informa Clientul cu privire la declararea scadenței anticipate printr-o notificare scrisă, utilizând una sau mai multe dintre datele de contact ale Clientului (după caz, adresă de domiciliu/resedință, e-mail etc.). De la data scadenței anticipate, Clientul pierde beneficiul rambursării creditului în rate și devin aplicabile prevederile referitoare la dobânda penalizatoare menționate la art. 9, care va fi, în acest caz, calculată pe baza procentului fix al dobânzii contractuale la care se adaugă două puncte procentuale. În toate cazurile de declarare a scadenței anticipate a creditului, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu va depăși valoarea principalului restant de la acea data.

Provident are dreptul să ia măsuri judiciare sau extrajudiciare pentru recuperarea sumelor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale. ATENȚIE! În acest caz Clientul va suporta integral costurile aferente recuperării, care pot ajunge la valori importante.

Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mica de 3 luni. La solicitarea expresă a Clientului, Provident va reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, Provident nu va mai percepe dobânzi penalizatoare.

Art. 16 Provident va avea dreptul ca, printr-o notificare scrisă cu confirmare de primire, să rezilieze de drept prezentul contract, fără nici o altă formalitate și fără a recurge la o instanță judecătorească, în cazul încălcării de către Client a obligațiilor sale esențiale. Însă fără ca această reziliere să aducă atingere dreptului Provident de a obține de la Client orice sume datorate de către acesta din urmă, cu orice titlu, în baza prezentului contract.

Art. 17 În cazul în care Clientul dorește informații suplimentare sau să trimită către Provident orice sesizare cu privire la acest contract, acesta are la dispoziție următoarele modalități de a contacta Provident: telefonic, la numărul 021.9877; prin telefax la numărul 021.312.22.99; prin poștă electronică, la adresa relatiicuclientii@provident.ro sau prin postă la adresa Provident Financial România IFN S.A., Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park etaj 1, Corpurile D-E, sector 4 București, 040205. Provident va răspunde oricăror solicitări în cel mai scurt timp posibil, însa nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la înregistrarea lor. Autoritatea de supraveghere competentă, cu atribuții privind protecția consumatorilor în cazul încheierii contractelor de credit de consum, este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, cod poștal 011865, adresa de internet www.anpc.gov.ro. De asemenea, Clientul poate apela la mediere, ca o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, așa cum este aceasta reglementată prin Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. În vederea demarării procedurii medierii, Părțile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părți, mediatorul va adresa celeilalte părți invitația scrisă în vederea informării și acceptării medierii. Părțile nu sunt obligate să accepte medierea. Opțional, Clientul poate apela la Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, cu sediul în str Sevastopol 24, et 2, sector 1, București și pagina de internet www.csalb.ro, potrivit regulilor de procedură ale acestei entităti și legislației privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

Cu excepția cazului în care în prezentul contract se prevede altfel, notificările Provident adresate Clientului vor fi transmise prin oricare dintre următoarele modalități de comunicare: prin poștă/curier, prin SMS (de la nr. de telefon 1730) sau prin e-mail, utilizând datele de contact ale Clientului declarate de către acesta în cererea de creditare, în prezentul contract, ori în alt document (cerere /formular) furnizat ulterior de către Client.

Provident nu va fi răspunzătoare pentru consecințele ce decurg din neprimirea de către Client a notificărilor respective, în cazul în care Clientul nu a informat Provident despre orice modificare a datelor personale relevante ale Clientului relevante pentru executarea contractului, inclusiv a adresei de domiciliu/reședință, a numărului de telefon ori a adresei de poștă electronică (e-mail), comunicate Provident prin cererea de creditare și/sau prin contract. Provident nu va fi răspunzătoare pentru corectitudinea informațiilor transmise de către Client. Clientul declară că înțelege și recunoaște riscurile (inclusiv riscul de înlăturare a confidențialității unor informații) asociat cu transmiterea de informații și comunicări prin poșta electronică (e-mail) ori mesaje tip SMS.

Clientul își asumă consecințele în cazul în care informațiile cuprinse în notificările transmise de Provident prin mijloacele de comunicare agreate în acest contract, utilizând datele de contact comunicate de către Client, ajung în posesia unor terțe persoane din motive care nu pot fi controlate de Provident.

Art. 18 Clientul nu are dreptul de a transfera către terți drepturile și/sau obligațiile care decurg din acest contract de credit fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Provident.

Art. 19 Clientul declară că a fost informat despre faptul că datele sale personale sunt prelucrate de Provident și este de acord cu această prelucrare în conformitate cu termenii din „Declarația de prelucrare a datelor personale” din paginile 5, 6, 7 și 8 ale acestui contract de credit și care constituie parte integrantă a contractului.

Art. 20 Clientul declară pe proprie răspundere că informațiile și documentele pe care le-a pus la dispoziția Provident în vederea încheierii prezentului contract de credit sunt adevărate și exacte. Clientul se obligă să informeze în scris Provident cu privire la orice modificări de natură permanentă sau temporară care pot apărea în legătură cu aceste informații/documente, (de ex. schimbări cu privire la domiciliu/adresă, datele sale de identitate, locul de muncă, date de contact etc.), imediat, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii modificării, prezentând în același termen către Provident și documentele care atestă modificările respective. Clientul are obligația de a transmite aceste modificări de date și informații către Provident până la achitarea integrală a ultimei datorii rezultând din sau în legătură cu prezentul contract.

Art. 21 Clientul confirmă că el este beneficiarul real al sumei împrumutate. În situația creditelor cu destinație specială (pentru finanțarea studiilor/pentru acoperirea cheltuielilor medicale/pentru acoperirea cheltuielilor legate de deces), beneficiarul real al sumei împrumutate este persoana indicată în cererea de creditare.

Art. 22 În cazul în care Clientul mai are un alt contract de credit încheiat anterior cu Provident, aflat în prezent în derulare, Clientul este de acord și împuternicește Provident să compenseze orice sume plătite în plus către Provident, potrivit acelui contract, cu orice obligații de plată ale Clientului care vor deveni scadente potrivit prezentului contract.

Art. 23 Clientul este de acord că Provident are dreptul de a transfera ori cesiona integral sau parțial contractul de credit, precum și drepturile și obligațiile sale rezultând din ori în legătură cu acest contract de credit, fără aprobarea Clientului, cu notificarea Clientului conform prevederilor legale.

Art. 24 Acest contract de credit este guvernat de legea română.

Secțiunea 3: Declarații Client

Subsemnatul Client declar că:

Provident mi-a explicat verbal și mi-a oferit pe suport de hârtie, prin intermediul formularului „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” în limba română și într-o formă clară, informații complete și corecte despre opțiunile mele privind primirea și restituirea împrumutului, cu privire la oferta aferentă tipului de credit solicitat, termenii și condițiile complete ale acestui tip de credit, valoarea fiecărui comision, inclusiv valoarea dobânzii aplicate. De asemenea, mi s-au oferit suficiente informații cu privire la prevederile contractului de credit și toate costurile aferente lui, precum și cu privire la documentele și informațiile pe care trebuie să le furnizez în vederea încheierii acestui contract de credit cu Provident.

Am fost informat despre termenul de 15 zile pe care îl am la dispoziție pentru a decide dacă accept încheierea contractului.

Am citit în întregime prezentul contract, înțeleg toate prevederile acestuia, reprezentând voința mea liberă, acest contract nefiind încheiat de mine în urma unor presiuni sau constrângeri, și îmi asum în deplină cunoștință de cauză toate consecințele sale.

Am deplină capacitate de exercițiu, nu mă aflu sub interdicție judecătorească (interdicția judecătorească reprezentând o măsură de ocrotire luată de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească, față de persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale) și am discernământul necesar (reprezentând aptitudinea unei persoane de a înțelege semnificația faptelor sale și a urmărilor produse de acestea) pentru a-mi asuma obligațiile prevăzute în sarcina mea de prezentul contract.

Acest contract de credit a fost încheiat în două exemplare originale, corespunzător numărului părților, a câte opt pagini fiecare, la data semnării sale de către ambele părți, menționată mai jos, Provident primind un exemplar, iar Clientul celălalt exemplar, și produce efecte juridice până la rambursarea integrală a sumelor datorate cu titlu de credit, dobânzi, comisioane și a altor cheltuieli legate de prezentul contract.

Nume şi prenume Client
Semnătură Client
Data
Provident Financial România IFN S.A.,
Prin nume şi prenume, calitatea

Semnătura

Data
din punctul de lucru (adresa):

NOTIFICARE DE RETRAGERE

(numai dacă doriți să vă retrageți din contractul de credit conform art. 13 - 14)

Vă rugăm să completați această notificare, să o detașați de restul contractului de credit și să o transmiteți către Provident, cu confirmare de primire, la adresa sediului social, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit. Vă amintim că aveți obligația de a restitui suma împrumutată în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea prezentei notificări, prin transfer bancar în contul bancar menționat pe prima pagină a contractului de credit.

Prin prezenta, renunţ la contractul de credit nr.
din data:
încheiat între mine şi Provident Financial Romania IFN S.A.
Nume şi prenume Client
Semnătură Client
Data

Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin semnarea prezentului contract, Clientul declară că a completat o cerere de creditare („Cererea de creditare”) și partea introductivă a prezentului contract, precum și faptul că a prezentat o serie de documente în care a furnizat către Provident date cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu, adresa de reședință, seria și numărul actului de identitate, date de stare civilă, codul numeric personal, numărul de telefon fix/numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, locul de muncă și situația financiară (venituri și obligații de plată), codul IBAN, informații privind studiile, semnătura etc, denumite în continuare generic „Date Personale”.

Clientul declară că a luat la cunoștință că Datele Personale vor fi prelucrate de către Provident, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor personale

Datele Personale ale Clientului sunt prelucrate de către Provident în următoarele scopuri, având la bază următoarele temeiuri juridice:

 • în scopul încheierii și executării contractului de credit, precum și în scopul oferirii de alte servicii în legătură cu acesta (de ex. serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului, menționat ca opțiune în contractul de credit). Temeiul juridic este încheierea și executarea contractului de credit;

 • în scopul administrării contractului de credit, inclusiv orice alte activități conexe, precum și în scopuri de recuperare a ratelor de credit în cazul în care Clientul beneficiază de una din metodele alternative de plată electronică (unde sunt prelucrate date de card), temeiul juridic fiind executarea contractului de credit;

 • pentru a stabili destinația specială a creditului solicitat, dacă este cazul, temeiul juridic fiind respectarea obligațiilor legale ale Provident;

 • în scopul evaluării bonității Clientului în cadrul ofertelor de reservire (transmise de către Provident prin scrisori, sms, e-mail sau direct prin intermediul vizitelor angajatilor Provident), inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, printre demersurile efectuate în vederea evaluării bonității și a eligibilității Clientului pentru ofertele de reservire, Provident efectuează inclusiv o prelucrare automată a anumitor Date Personale ale Clientului în scopul evaluării capacității financiare a acestuia și a comportamentului de plată, prin crearea unui profil de risc. Scorul obținut ca urmare a activității de creare de profiluri este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de emitere a ofertei de reservire către Client. Temeiul juridic este consimțământul Clientului;

 • (i) în vederea raportării Datelor Personale ale Clientului către Sistemul Biroului de Credit, pe parcursul derulării contractului de credit cu Clientul; (ii) în vederea consultării bazei de date a Biroului de Credit pentru modificarea condițiilor produsului de tip credit acordat (iii) și/sau pentru a efectua alte acțiuni de administrare a riscului de credit (de ex., evaluarea portofoliului de clienți). Prelucrarea Datelor Personale ale Clientului în sistemul Biroului de Credit se realizează în baza interesului legitim al Provident, al Biroului de Credit S.A și al celorlalți Participanți la Sistemul Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activitati de creditare responsabile, în condițiile protejării intereselor persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității financiare a Clientului și la reducerea riscului de credit, prevenirii utilizării sistemului financiar pentru desfășurarea unor activități contrare legii, precum și pentru facilitarea accesului la creditare, conform legislației aplicabile în domeniul financiar și a legislației de protecție a datelor cu caracter personal.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Provident, în ceea ce privește aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în vederea identificării Clientului, precum și a calității Clientului de beneficiar real și/sau de persoană expusă politic, și de păstrare a documentației de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

 • în scopul colectării/recuperării creanțelor prin activități de încasare și punere în executare a rambursării ratelor de credit, precum și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Provident. Temeiul juridic este interesul legitim al Provident de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea Clientului (inclusiv dreptul de colectare/recuperare creanțe);

 • în scopul prevenirii și combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activitățile de prevenire a fraudelor și de diminuare a riscului de credit este interesul legitim al Provident de a avea implementate măsuri pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client;

 • în vederea asigurării contabilității, activităților de audit intern, audit financiar și alte tipuri de raportări interne, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic este îndeplinirea obligațiilor legale ale Provident;

 • în scopul raportării de informații de risc de credit privind Clienții către Centrala Riscului de Credit (din cadrul Băncii Naționale a României - BNR), în situația atingerii sau depășirii pragurilor legale de raportare. Termeiul juridic este îndeplinirea obligațiilor legale ale Provident;

 • în vederea întocmirii și furnizării de anumite rapoarte către Grupul International Personal Finance (IPF) și companiile subsidiare Grupului IPF, în scopuri administrative. Temeiul juridic este interesul legitim al Provident de a respecta cerințele de raportare și control ale Grupului IPF;

 • în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea celor deja implementate sau pentru crearea altor sisteme informatice;

 • în vederea elaborării de strategii de risc de credit și efectuare de analize de afaceri, operațiuni de conformitate, control intern etc. Temeiul juridic este interesul legitim al Provident de a îmbunătăți și diversifica produsele și serviciile oferite clienților săi, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale;

 • în scopuri de arhivare, temeiul juridic fiind îndeplinirea obligațiilor legale ale Provident;

 • în scopuri de marketing, cum ar fi activități promoționale, transmiterea ofertelor/corespondenței comerciale direct adresate în legătură cu serviciile financiare furnizate de Provident prin orice mijloace de comunicare (telefon, SMS, poștă, e-mail, vizite la domiciliu efectuate de către angajații Provident). Temeiul juridic este consimțământul Clientului.

2. Transferul Datelor Personale

În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale ale Clientului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

 1. către Furnizorii Provident

  Provident transmite Datele Personale către Furnizorii companiei în scopuri de marketing, pentru a administra creditele acordate și pentru a gestiona activitatile de colectare a debitelor restante, în scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicații software, precum și în scopuri de audit.

  Pentru orice informații suplimentare privind transferul Datelor Personale către Furnizorii Provident, vă rugăm să vă adresați către Provident, la adresa datepersonale@provident.ro.

 2. către Biroul de Credit S.A. (sau către alte baze de date de tipul biroului de credit) și către ceilalți Participanți la Sistemul Biroului de Credit (care pot fi instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe), în scopul evaluării solvabilității sale, al reducerii riscului de creditare și al determinării gradului de îndatorare.

  Astfel, următoarele Date Personale ale Clientului vor fi raportate către Sistemul Biroului de Credit: (i) date de identificare ale Solicitantului de credit, respectiv nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, data nașterii; și (ii) date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului; și (iii) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului (Provident), categoria creditului, starea creditului, data modificării stării creditului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, moneda creditului, frecvența plăților, suma plătită, data ultimei plăți, rata săptămânală sau lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data încetării contractului de credit; și (iv) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea / reeșalonarea / refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței; și (v) date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență.

  Datele Personale ale Clientului vor fi stocate în baza de date a Biroului de Credit S.A. timp de 4 ani de la data actualizarii (data când s-a înregistrat un eveniment – de exemplu, efectuarea unei plăți, intrarea în restanță etc. – pe contul de credit al Clientului).

 3. către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în baza consimțământului Clientului.

 4. către alte instituții și autorități publice, inclusiv baze de date la nivel național (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, Autoritatea Națională privind Protecția Consumatorilor, autorități de supraveghere financiară, CRC, Buletinul Procedurilor de Insolvență, etc.), în scopul respectării obligațiile legale ale Provident în cadrul activităților acesteia ca instituție de creditare.

Transferul Datelor Personale în afara țării

Provident prelucrează Datele Personale la nivel național, și transferă Datele Personale în Spațiul Economic European, respectiv in cadrul Grupului IPF din care Provident este parte, precum și în alte țări cu care Grupul IPF are încheiate contracte și parteneriate, cum ar fi India, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada și Asia. În cazul transferului Datelor Personale în afara Spațiului Economic European și în absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucării, pentru a asigura o securitate adecvată a prelucrării, transferul Datelor Personale se efectuează în baza clauzelor contractuale standard de protecție a datelor personale adoptate de Comisia Europeană sau în baza altor garanții adecvate.

Pentru a obține informații despre garanțiile adecvate luate de către Provident, Clientul poate formula o cerere pe e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau prin telefon, la nr. 021.275.75.75 (apel cu tarif normal) către departamentul Relații cu clienții.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către Provident a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – Provident transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

3. Durata de păstrare a Datelor Personale

Datele Personale ale Clientului sunt păstrate doar pe durata și în măsura în care sunt necesare pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Clientului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Client.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Provident are obligația legală de a păstra documentația de cunoaștere a clientelei (care conține Datele Personale ale Clientului) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu Clientul. De asemenea, Datele Personale ale Clientului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva Provident timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Provident, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg sau se anonimizează și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Provident.

4. Drepturile Clientului privind protecția Datelor Personale

Clientul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate de către Provident, în calitate de operator:

 • Dreptul la informare: dreptul Clientului de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către Provident. Respectarea acestui drept de către Provident se realizează prin prezenta informare;

 • Dreptul de acces: dreptul Clientului de a obține din partea Provident o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

 • Dreptul la rectificare: dreptul Clientului de a obține de la Provident, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care îl privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul Clientului de a obține de la Provident, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, însă nu oricând, ci doar în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Provident; (ii) Clientul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Clientul se opune prelucrărilor de date personale efectuate de Provident. Clientul se poate opune doar prelucrărilor care au ca temei legal – interesul legitim al Provident, iar Provident nu are interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal ale Clientului au fost prelucrate ilegal de către Provident; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Provident;

 • Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul Clientului de a obține de la Provident restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) Clientul contestă exactitatea datelor pe care le prelucrează Provident. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care îi permite Provident să verifice exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către Provident este ilegală, iar Clientul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către Provident; (iii) Provident nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Clientul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Clientul se opune prelucrării.

  În această situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Provident prevalează asupra celor ale Clientului. În cazul în care Clientul a obținut restricționarea prelucrării, Clientul va fi informat ulterior de către Provident înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Clientului de a primi de la Provident datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Clientul poate exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

 • Dreptul la opoziție: dreptul Clientului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de Provident având ca temei juridic interesul legitim al acestuia. Când Clientul se opune unor astfel de prelucrări, Provident nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Provident demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Clientului sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al Provident în instanță.

 • Dreptul Clientului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Clientului, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară etc. etc.), care produce efecte juridice care privesc Clientul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Clientul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau (ii) prin poștă/curier la sediul social al Provident. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, Provident poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. În toate cazurile, Provident va furniza un răspuns privind cererea Clientului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

De asemenea, Clientul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +4031.805.92.11, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta declarație, Clientul se poate adresa către Provident, la adresa de e-mail: datepersonale@provident.ro

Nume şi prenume Client
Semnătură Client
Data
Provident Financial România IFN S.A.,
Prin nume şi prenume, calitatea

Semnătura