Mai jos este contractul nostru, contractul de credit Provident. Am identificat termenii și expresiile pe care nu e întotdeauna ușor să le înțelegi. Așa că, pe măsură ce parcurgi documentul, vei vedea cuvinte sau expresii colorate în albastru. Cu un click pe aceste cuvinte, vei accesa informații și explicații suplimentare, astfel încât, la final, contractul să fie mai ușor de înțeles, atât în ce privește drepturile, cât și responsabilitățile care derivă din semnarea unui contract de credit. Ia-ți timp să le citești cu atenție. Oricând vei dori să revii, vei putea accesa contractul din nou, tot aici.

Contract de credit încheiat între

Provident Financial România IFN S.A., societate administrată în sistem dualist, având sediul social în Calea Șerban Vodă nr. 133, Central Business Park, etaj 1, Corpurile D-E, Sector 4, București 040205, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/1682/2006, cod unic de înregistrare 18346091, capital social 177.107.480 Lei, având contul bancar , deschis la UniCredit Bank S.A., înregistrată în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110178/03.06.2020 și în Registrul Special cu nr. RS-PJR-41-110099/03.06.2020, telefon 021.9877, număr cu tarif normal, e-mail: relatiicuclientii@provident.ro, în calitate de „Creditor”, în continuare denumită „Provident” sau „Creditorul” și

Nume
Prenume
CNP
CI/BI serie și nr.
Emisă de
Nr. telefon fix
Nr. telefon mobil
Adresă de e-mail
Adresă domiciliu: Strada
nr.
bloc
scara
etaj
apartament nr.
Localitate
Județ
Adresa de reședință (în cazul în care este diferită de adresa de domiciliu):
Strada
nr.
bloc
scara
etaj
apartament nr.
Localitate
Județ
Cod Autorizare
având contul IBAN
, banca
în calitate de împrumutat și consumator (astfel cum este definit la art. 7, pct. 1 din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori („OUG nr. 50/2010”)), în continuare denumit „Clientul” și ambele părți contractante denumite în continuare, împreună, „Părțile”.
Secțiunea 1: Condiții Financiare

În conformitate cu termenii și condițiile acestui contract de credit (denumit „contractul de credit”), Provident pune la dispoziția Clientului, într-o singură tranșă, un credit de consum pentru nevoi personale (denumit „creditul”) care va fi utilizat conform celor solicitate de către Client în cuprinsul cererii de creditare.

Tipul de credit ales de către Client este Provident săptămânal __________. *Oferta cu reducere

*Nota: Reducerea de ......% se aplică la rata fixă a dobânzii anuale, care neredusă este de ____% pe an. În cazul în care Clientul este eligibil pentru ofertă cu reducere a ratei dobânzii, mai jos se vor completa costurile aferente acestui tip de credit direct reduse.

Creditul va fi pus la dispoziția Clientului în următoarele condiții:

A. Suma împrumutată (valoarea totală a creditului):
de lei
B. Comisionul de analiză a dosarului:
de lei
C. *Dobândă fixă totală:
de lei, reprezentând echivalentul
*ratei fixe a dobânzii de % pe an
D. Costul total al creditului (B+C):
de lei, echivalent
al unei dobânzi anuale efective (D.A.E.) de %
E. Valoarea totală plătibilă (A+D):
de lei
F. Durata contractului în săptămâni
săptămâni (numărul de rate săptămânale)
G. Valoarea ratei săptămânale (cu excepția ultimei rate)
de lei; ultima rată de lei
H. Rata dobânzii penalizatoare
% pe an (rata dobânzii curente la care se adaugă trei puncte procentuale)

Creditul va fi pus la dispoziția Clientului prin transfer bancar în contul său și va fi rambursat în rate care vor fi plătite săptămânal, prin transfer bancar în contul bancar al Provident indicat mai sus.

Valoarea ratei menționată mai sus este valabilă doar în cazul în care plata ratelor se realizează prin transfer bancar. În cazul în care Clientul va solicita serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului, la valoarea ratei menționată mai sus se adaugă comisionul unic aferent acestui serviciu.

Nr. contractului de credit
Nr. Clientului
Tipul contractului
Săptămână/an
Secțiunea 2: Clauze contractuale

Art. 1 Clientul este de acord că, în vederea încheierii și executării corespunzătoare a acestui contract de credit, Provident va desemna un angajat, ale cărui date personale sunt menționate mai jos, la finalul contractului, și care are, printre altele, sarcina să asiste Clientul în vederea înmânării și completării documentației de credit (ex. cererea de creditare, contractul de credit), să colecteze și apoi să predea către Provident documentele necesare în vederea acordării creditului, să semneze, după caz, contractul de credit, în baza deciziei de autorizare a creditului de către Provident și să asigure transmiterea notificărilor și a altor comunicări către Client.

Art. 2 Pentru analiza documentelor Clientului și procesarea cererii de creditare, Clientul datorează și va plăti Creditorului un comision de analiză a dosarului, în sumă fixă, în cuantumul menționat la Secțiunea 1 de mai sus, la lit. B. Comisionul de analiză este datorat la data semnării contractului, dar va fi împărțit în mod egal și inclus în ratele săptămânale, fără costuri suplimentare de eșalonare, ca o facilitate de plată oferită Clientului.

Art. 3 Pentru creditul acordat, Clientul datorează Creditorului, pe întreaga durată a creditului, dobânda fixă totală menționată la lit. C, de la Secțiunea 1 de mai sus. În toate cazurile dobânda contractuală se aplică exclusiv la valoarea principalului rămas de achitat. În scopul calculării dobânzii săptămânale se consideră anul de 365 zile calendaristice și se aplică următoarea formulă de calcul: D = C x RD x (7 zile/365 zile), unde D = Dobânda aferentă perioadei, C = valoarea principalului (împrumutului) rămas de achitat aferent perioadei, RD = rata fixă anuală a dobânzii contractuale (indicată la lit. C, Secțiunea 1 de mai sus). Rata dobânzii anuale efective (D.A.E.), indicată la lit. D, Secțiunea 1 de mai sus, este calculată utilizând formula matematică indicată în Anexa 1, pct. I din OUG nr. 50/2010. Dobânda Anuală Efectivă (D.A.E.) – costul total al creditului, exprimat în procent anual, calculat în ipoteza menținerii condițiilor valabile la data încheierii contractului de credit pentru toată durata acestuia și cu condiția ca Părțile să își îndeplinească obligațiile contractuale în termenii și la datele stipulate în Contract.

Art. 4 Creditul va fi pus la dispoziția Clientului în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit, prin transfer bancar în contul bancar comunicat de către Client și al cărui titular este. În cazul în care a cincea zi calendaristică nu este o zi lucrătoare, însemnând o zi de sâmbătă sau duminică sau sărbătoare legală (în continuare, „zi nelucrătoare”), creditul va fi pus la dispoziția Clientului cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Art. 5 Clientul are obligația să comunice în scris către Provident, înaintea semnării contractului de credit, un cont bancar valid, deschis pe numele său la orice bancă din România. În cazul furnizării unui cont bancar greșit/care nu este valid, Clientul se obligă să comunice către Provident contul bancar corect/un alt cont valid, în cel mult 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Încălcarea obligației de a furniza datele corecte privind contul bancar, în termenele mai sus indicate, atrage încetarea de drept a contractului de credit, întrucât Provident nu își poate îndeplini obligația enunțată la art. 4 de mai sus. În aceste condiții, se consideră că împrumutul nu a fost acordat, iar contractul nu a fost încheiat, ca urmare Provident nu va avea nicio altă responsabilitate și/sau obligație de vreun fel către Clientul în cauză. În situația în care conturile bancare ale Clientului sunt poprite în favoarea unui terț, iar Provident și-a îndeplinit obligația de a pune creditul la dispoziția Clientului, prin transferul sumei împrumutate în contul bancar al Clientului, acesta își asumă răspunderea rambursării integrale a creditului și costurilor aferente, în termenii și condițiile prezentului contract.

Art. 6 Prima rată săptămânală va fi scadentă în a 14-a (paisprezecea) zi calendaristică de la data încheierii acestui contract de credit (fără a lua în calcul ziua încheierii contractului de credit). Dacă data scadentă este o zi nelucrătoare, prima rată se va achita în ultima zi lucrătoare dinaintea datei scadente. Următoarele rate săptămânale vor deveni scadente în aceeași zi din săptămână în care a fost scadentă prima rată, pentru toate săptămânile până la achitarea împrumutului. Plata ratelor de credit efectuată în condițiile anterior menționate este considerată a fi o plată în termen.

Art. 7 Clientul va achita rata indicată la lit. G, Secțiunea 1 de mai sus, în mod corespunzător și la timp, conform prevederilor prezentului contract, săptămânal, prin transfer bancar sau, dacă va fi cazul, prin alte metode alternative de plată electronică aduse la cunoștință de către Provident ulterior semnării prezentului contract. Fiecare rată săptămânală va fi plătită în contul bancar al Provident indicat pe prima pagină a prezentului contract, la data scadentă, în conformitate cu prevederile articolului 6 de mai sus. Contul bancar alocat pentru plata ratelor poate fi modificat de către Provident pe parcursul derulării contractului de credit, situație în care Clientul va fi notificat cu privire la această modificare, în condițiile menționate la art. 17 din prezentul contract, înainte ca modificarea contului să devină efectivă. Eventualele tarife/comisioane bancare percepute de către banca la care Clientul are deschis contul bancar (banca plătitoare) pentru plata ratei către Provident, vor fi suportate de către Client.

Art. 8 Data plății este considerată data la care suma transferată de către Client intră în contul Provident și această dată trebuie să respecte data scadenței stabilită potrivit art. 6 de mai sus. Clientul are obligația de a se asigura că face plata către Provident în timp util pentru a evita depășirea datei scadente. Plățile vor fi alocate de la cea mai veche datorie la cea mai nouă, ordinea de alocare fiind următoarea: (i) dobânda penalizatoare, după caz, conform prevederilor contractuale; (ii) comisionul unic (datorat în cazul în care Clientul va solicita serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului); (iii) comisionul de analiză a dosarului; (iv) dobânda; (v) compensație în cazul rambursării anticipate integrale a creditului, dacă este cazul și (vi) principalul (suma împrumutată).

Art. 9 De la scadența oricăror sume datorate în baza prezentului contract, Clientul este de drept în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă sau ulterioară. Provident va raporta la Biroul de Credit S.A., în acord cu cererea de creditare, informații referitoare la orice întârzieri ale Clientului, mai mari de 30 zile, în îndeplinirea oricărei obligații de plată scadente față de Provident, dar nu înainte de 15 zile de la notificarea prealabilă a Clientului în conformitate cu art. 17. De asemenea, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, în cazul în care cuantumul sumelor datorate de către Client în baza contractelor de credit încheiate cu Provident și aflate în derulare este mai mare sau egal cu 20.000 de lei, Provident va raporta la Centrala Riscului de Credit informații cu privire la situația creditelor Clientului, inclusiv cu privire la eventualele sume restante acumulate ca urmare a întârzierilor la plata ratelor. Informațiile sunt menținute în evidențele Centralei Riscului de Credit pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii sau, după caz, pe durata prevăzută de dispozițiile legale aplicabile. În cazul în care Clientul nu plătește la scadență orice sumă datorată în baza prezentului contract de credit, atunci, fără a aduce atingere niciunui alt drept al Provident, Clientul va plăti o dobândă penalizatoare calculată pe baza procentului fix al dobânzii contractuale la care se adaugă trei puncte procentuale, iar această dobândă penalizatoare este aplicată la principalul (suma împrumutată) restant. Dobânda penalizatoare se va acumula de la o zi la alta și calculată de la data scadenței și până la data achitării integrale de către Client a sumei datorate, în mod proporțional, considerând că anul are 365 zile și nu va depăși valoarea principalului restant asupra căruia se aplică. În cazul în care Clientul optează pentru serviciul de gestionare la domiciliu a creditului, pe întreaga perioadă pentru care Clientul beneficiază de acest serviciu nu se aplică dobânda penalizatoare. În cazul în care Clientul sau soțul/soția acestuia se află în situație de șomaj sau reducere drastică a salariului (reducere cu cel puțin 15%), nu se va aplica dobânda penalizatoare până la încetarea acestei situații, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces al Clientului sau soțului/soției acestuia, dobânda penalizatoare nu se va aplica pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, urmând ca, în situația în care Clientul sau moștenitorul acestuia (după caz) continuă sa fie într-o situație financiară dificilă, perioada să poată fi extinsă până la 12 luni. Dobânda penalizatoare nu se va aplica în situațiile anterior menționate (șomaj, reducere drastică a salariului, deces) cu condiția ca aceste situații să fie aduse la cunoștința Provident, în scris, împreună cu documentele doveditoare, pe care Provident le va analiza și cu privire la care va dispune în consecință. Clientul se obligă să anunțe imediat Provident despre încetarea situației care a generat reducerea veniturilor și a condus la neaplicarea dobânzii penalizatoare. Toate celelalte costuri aferente împrumutului rămân neschimbate, fiind datorate de către Client conform clauzelor prezentului contract de credit. În cazul în care se află în stare de insolvență, Clientul are dreptul de a solicita deschiderea procedurii de insolvență în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, adresându-se în acest scop comisiei de insolvență, prin intermediul serviciului dedicat din cadrul structurilor teritoriale ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Starea de insolvență se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente, pe măsură ce acestea devin scadente.

Art. 10 Clientul va avea dreptul să ramburseze creditul, parțial sau total, oricând înainte de data scadentă și, în acest caz, va avea dreptul la o reducere a costului total al creditului pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit, în cazul rambursării parțiale fiind acordată Clientului fie prin reducerea corespunzătoare a duratei contractuale (reducerea numărului de rate), fie prin diminuarea valorii ratei. La momentul rambursării anticipate integrale a creditului, comisionul de analiză a dosarului menționat la lit. B din Secțiunea 1 de mai sus va trebui achitat în totalitate, iar Clientul se obligă să plătească diferența dintre valoarea integrală a acestui comision și sumele plătite cu acest titlu până în momentul rambursării anticipate integrale. În cazul rambursării anticipate integrale a creditului, Clientul va beneficia de o reducere a costului total al creditului constând în dobânda și, după caz, comisionul unic (în cazul în care Clientul va solicita serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului) aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit, astfel încât aceste costuri vor fi calculate și percepute doar până la data rambursării anticipate integrale a creditului.

Art. 11 În cazul rambursării anticipate integrale a creditului, Clientul va datora Provident o compensație după cum urmează: (i) 1% din valoarea creditului (principalului) rambursat anticipat integral, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată integrală și data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an; (ii) 0,5% din valoarea creditului (principalului) rambursat anticipat integral, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată integrală și data convenită pentru încetarea contractului nu este mai mare de un an. Valoarea acestei compensații va diminua corespunzător contravaloarea reducerii costului total al creditului.

Art. 12 Clientul are dreptul de a primi un grafic de rambursare, la cerere și gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei Clientului.

Art. 13 Clientul are dreptul de a se retrage din acest contract de credit fără a invoca motive, în decurs de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestuia, notificând Provident în scris conform art. 17 de mai jos, în cadrul termenului de 14 zile mai sus-menționat. La retragerea din contractul de credit contravaloarea creditului (sumei împrumutate) va fi restituită integral de către Client, în decurs de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data transmiterii/expedierii notificării, prin transfer bancar în contul Provident menționat pe prima pagină a contractului de credit sau prin alte metode alternative de plată electronică aduse la cunoștință de către Provident. Ca un beneficiu acordat Clientului în cazul retragerii din contract și restituirii creditului în condițiile și termenul menționate mai sus, Provident renunță la dreptul său legal de a percepe dobânda aferentă perioadei de utilizare a creditului.

Art. 14 În vederea exercitării dreptului de retragere menționat la art.13 de mai sus, Clientul are alternativa completării formularului de notificare de retragere de la pagina a 4-a a prezentului contract, pe care îl va detașa de restul contractului de credit și îl va transmite către Provident, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa sediului social al Provident, în cel mult 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit.

Art. 15 În condițiile prezentului contract, sunt considerate obligații esențiale ale Clientului: (i) achitarea de către Client a ratelor datorate, în termenele, condițiile și cuantumurile stabilite în prezentul contract; (ii) oferirea de către Client de informații complete și corecte cu privire la datele sale de identificare, adresa sa de domiciliu și/sau de reședință, date de contact, loc de muncă, venituri etc., în prezentul contract și în cererea de creditare, precum și informarea transmisă către Provident, în termenul prevăzut în contract cu privire la modificările care pot interveni cu privire la aceste date, până la achitarea integrală a oricărei datorii către Provident. Încălcarea de către Client a obligației menționate mai sus la pct. ii) sau înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive de întârziere la plata ratelor contractuale, este considerată caz de culpă gravă a Clientului, Provident având dreptul într-un astfel de caz să declare scadența anticipată a tuturor sumelor datorate de către Client în baza prezentului contract. Provident va informa Clientul cu privire la declararea scadenței anticipate conform art. 17 de mai jos. De la data scadenței anticipate, Clientul pierde beneficiul rambursării creditului în rate și devin aplicabile prevederile referitoare la dobânda penalizatoare menționate la art. 9, care va fi, în acest caz, calculată pe baza procentului fix al dobânzii contractuale la care se adaugă două puncte procentuale. Provident are dreptul să ia măsuri judiciare sau extrajudiciare pentru recuperarea sumelor menționate mai sus, în conformitate cu prevederile legale. ATENȚIE! În acest caz Clientul va suporta integral costurile aferente recuperării, care pot ajunge la valori importante. Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a Clientului, Provident va reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, Provident nu va mai percepe dobânzi penalizatoare.

Art. 16 Provident va avea dreptul ca, printr-o notificare scrisă cu confirmare de primire, să rezilieze de drept prezentul contract, fără nicio altă formalitate și fără a recurge la o instanță judecătorească, în cazul încălcării de către Client a obligațiilor sale esențiale, fără ca această reziliere să aducă atingere dreptului Provident de a obține de la Client orice sume datorate de către acesta din urmă, cu orice titlu, în baza prezentului contract.

Art. 17 În cazul în care Clientul dorește sa transmită către Provident orice sesizare, cerere sau notificare cu privire la prezentul contract, are la dispoziție datele de corespondență ale Provident menționate mai sus, în partea introductivă a prezentului contract. Provident va răspunde oricăror solicitări în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la înregistrarea lor. În afară de situațiile în care se prevede altfel în prezentul contract, notificările Provident adresate Clientului vor fi transmise prin oricare din următoarele metode de comunicare: prin poștă/curier, prin SMS (de la nr. de telefon 1730) sau prin e-mail, utilizând datele de contact ale Clientului declarate de către acesta în cererea de creditare, în prezentul contract, ori în alt document (cerere/formular) furnizat ulterior de către Client. Provident nu va fi răspunzătoare pentru consecințele care decurg din neprimirea de către Client a notificărilor respective în cazul în care Clientul nu a informat Provident despre orice modificare a datelor sale personale, relevante pentru executarea contractului, inclusiv a adresei de domiciliu/reședință, a numărului de telefon ori a adresei de poștă electronică. Clientul declară că înțelege și recunoaște riscurile (inclusiv riscul de înlăturare a confidențialității unor informații) asociate cu transmiterea de informații și comunicări prin poșta electronică ori mesaje tip SMS, asumându-și consecințele în cazul în care informațiile cuprinse în notificările transmise de Provident prin mijloacele de comunicare agreate în acest contract, utilizând datele de contact comunicate de către Client și despre a căror modificare Provident nu a fost notificat, ajung în posesia unor terțe persoane din motive care nu pot fi controlate de Provident.

Art. 18 Clientul nu are dreptul de a transfera către terți drepturile și/sau obligațiile care decurg din acest contract de credit fără aprobarea prealabilă scrisă din partea Provident.

Art. 19 Clientul declară că a fost informat despre faptul că datele sale personale sunt prelucrate de Provident în conformitate cu clauzele din „Declarația de prelucrare a datelor personale” anexată contractului de credit și care constituie parte integrantă a acestuia.

Art. 20 Clientul declară pe proprie răspundere că informațiile și documentele pe care le-a pus la dispoziția Provident în vederea încheierii prezentului contract de credit sunt adevărate și exacte și se obligă să informeze în scris Provident cu privire la orice modificări, apărute până la finalizarea relației contractuale, de natură permanentă sau temporară care pot apărea în legătură cu aceste informații/documente, (de ex. schimbări cu privire la domiciliu/adresă, datele sale de identitate, locul de muncă, date de contact etc.), imediat, dar nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii modificării, prezentând în același termen către Provident și documentele care atestă modificările respective.

Art. 21 Clientul consimte că angajații delegați ai Provident îl pot vizita la adresa sa de domiciliu/reședință declarată, pentru efectuarea verificărilor necesare în legătură cu activitățile de prevenire a fraudelor, precum și pentru încasarea ratelor aferente prezentului contract de credit, în cazul în care Clientul optează pentru serviciul de gestionare la domiciliu a creditului.

Art. 22 În cazul în care Clientul are unul sau mai multe contracte de credit încheiate anterior cu Provident și aflate în prezent în derulare, Clientul este de acord și împuternicește Provident să compenseze orice sume plătite în plus către Provident în baza acestor contracte, cu orice obligații de plată ale Clientului care vor deveni scadente potrivit prezentului contract.

Art. 23 Clientul este de acord că Provident are dreptul de a transfera ori cesiona integral sau parțial contractul de credit, precum și drepturile și obligațiile sale rezultând din ori în legătură cu acest contract de credit, fără aprobarea Clientului, cu notificarea Clientului conform prevederilor legale.

Art. 24 Acest contract de credit este guvernat de legea română. Autoritatea de supraveghere competentă, cu atribuții privind protecția consumatorilor în cazul încheierii contractelor de credit de consum, este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 72, Sector 1, București, cod poștal 011865, adresa de internet www.anpc.gov.ro. Clientul poate apela la mediere (conform Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator), ca o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, însă părțile nu sunt obligate să accepte medierea. De asemenea, Clientul poate apela la Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, cu sediul în str. Sevastopol nr. 24, et. 2. sector 1, București și pagina de internet www.csalb.ro, potrivit regulilor de procedură ale acestei entități și legislației privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

Secțiunea 3: Declarații Client

Subsemnatul Client declar că:

Provident mi-a explicat verbal și mi-a oferit pe suport de hârtie, prin intermediul formularului „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” în limba română și într-o formă clară, informații complete și corecte despre opțiunile mele privind primirea și restituirea împrumutului, cu privire la oferta aferentă tipului de credit solicitat, termenii și condițiile complete ale acestui tip de credit, valoarea fiecărui comision, inclusiv valoarea dobânzii aplicate. De asemenea, mi s-au oferit suficiente informații cu privire la prevederile contractului de credit și toate costurile aferente lui.

Am citit în întregime prezentul contract, înțeleg toate prevederile acestuia, reprezentând voința mea liberă, acest contract nefiind încheiat de mine în urma unor presiuni sau constrângeri, și îmi asum în deplină cunoștință de cauză toate consecințele sale.

Am deplină capacitate de exercițiu, nu mă aflu sub interdicție judecătorească (interdicția judecătorească reprezentând o măsură de ocrotire luată de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească, față de persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale) și am discernământul necesar (reprezentând aptitudinea unei persoane de a înțelege semnificația faptelor sale și a urmărilor produse de acestea) pentru a-mi asuma obligațiile prevăzute în sarcina mea de prezentul contract.

Acest contract de credit a fost încheiat în două exemplare originale, corespunzător numărului părților, la data semnării sale de către ambele părți, menționată mai jos, Provident primind un exemplar, iar Clientul celălalt exemplar și produce efecte juridice până la rambursarea integrală a sumelor datorate cu titlu de credit, dobânzi, comisioane și a altor cheltuieli legate de prezentul contract.

Data semnării:
Nume şi prenume Client
Semnătură Client
Provident Financial România IFN S.A.,
Prin nume şi prenume, calitatea

Semnătura
din punctul de lucru (adresa):

NOTIFICARE DE RETRAGERE

(numai dacă doriți să vă retrageți din contractul de credit conform art. 13 - 14)

Vă rugăm să completați această notificare, să o detașați de restul contractului de credit și să o transmiteți către Provident, cu confirmare de primire, la adresa sediului social, nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la încheierea acestui contract de credit. Vă amintim că aveți obligația de a restitui suma împrumutată în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea prezentei notificări, prin transfer bancar în contul bancar menționat pe prima pagină a contractului de credit.

Prin prezenta, renunţ la contractul de credit nr.
din data:
încheiat între mine şi Provident Financial Romania IFN S.A.
Numele Clientului
Semnătura Clientului
Data:

Declarație de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prin semnarea prezentului contract, Clientul declară că a completat o cerere de creditare („Cererea de creditare”) și partea introductivă a prezentului contract și a prezentat o serie de documente în care a furnizat Provident date cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu, adresa de reședință, seria și numărul actului de identitate, date de stare civilă, codul numeric personal, numărul de telefon fix/numărul de telefon mobil, adresa de poștă electronică, locul de muncă și situația financiară (venituri și obligații de plată), codul IBAN, date privind studiile, semnătura etc. (denumite în continuare „Date Personale”).

1. Identitatea operatorului

Provident este operatorul datelor dvs. cu caracter personal, având detaliile de identificare menționate în Contract și următoarele date de contact: e-mail: relatiicuclientii@provident.ro; telefon 021.9877, responsabil cu protecția datelor: e-mail: datepersonale@provident.ro.

Provident va prelucra Datele Personale potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”) și a legislației și/sau deciziilor aplicabile, adoptate sau care ar putea fi adoptate la nivel local în contextul GDPR.

2. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării datelor personale

Datele dvs. Personale ale Clientului sunt prelucrate de către Provident în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • (i) pentru încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte - Contractul de credit (potrivit Art. 6 (1) lit. b) din GDPR), inclusiv (a) în scopul oferirii de alte servicii în legătură cu acesta (de ex. serviciul opțional de gestionare la domiciliu a creditului, menționat ca opțiune în contractul de credit), (b) în scopul administrării contractului de credit, inclusiv orice alte activități conexe, precum și în scopuri de recuperare a ratelor de credit (inclusiv prin vizite la domiciliu, atunci când derularea Contractului de credit și/sau recuperarea ratelor de credit presupun acest lucru) și inclusiv în cazul în care Clientul beneficiază de una din metodele alternative de plată electronică (unde sunt prelucrate date de card).

 • (ii) pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului (potrivit Art. 6 (1) lit. c) din GDPR), în legătură cu:

  1. stabilirea destinației speciale a creditului solicitat, dacă este cazul;

  2. aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în vederea identificării Clientului, precum și a calității Clientului de beneficiar real și/sau de persoană expusă public, și de păstrare a documentației de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;

  3. asigurarea contabilității, activităților de audit intern, audit financiar și alte tipuri de raportări interne, conform prevederilor legale aplicabile;

  4. raportarea de informații de risc de credit privind Clienții către Centrala Riscului de Credit (din cadrul Băncii Naționale a României – BNR), în situația atingerii sau depășirii pragurilor legale de raportare;

  5. elaborarea de strategii de risc de credit și efectuare analize de afaceri, operațiuni de conformitate, control intern etc.;

  6. arhivarea documentelor relevante, potrivit prevederilor legale aplicabile.

 • (iii) pentru realizarea intereselor legitime urmărite de operator (potrivit Art. 6 (1) lit. f) din GDPR), în scopul:

  1. colectării/recuperării creanțelor prin activități de încasare și punere în executare a rambursării ratelor de credit, precum și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Provident (interesul legitim al Provident de a-și valorifica drepturile pe care le are în legătură cu activitatea Clientului, inclusiv dreptul de colectare/recuperare creanțe);

  2. prevenirii și combaterii fraudei (interesul legitim al Provident de a avea implementate măsuri pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client);

  3. întocmirii și furnizării de anumite rapoarte către Grupul IPF și companiile subsidiare Grupului IPF, în scopuri administrative;

  4. (i) în vederea raportării, în acord cu prevederile Contractului de credit, a Datelor Personale ale Clientului către Sistemul Biroului de Credit, pe parcursul derulării contractului de credit cu Clientul; (ii) în vederea consultării bazei de date a Biroului de Credit pentru modificarea condițiilor produsului de tip credit acordat și/sau (iii) pentru a efectua alte acțiuni de administrare a riscului de credit (de ex., evaluarea portofoliului de clienți).
   Prelucrarea Datelor Personale ale Clientului în sistemul Biroului de Credit se realizează în baza interesului legitim al Provident, al Biroului de Credit S.A și al celorlalți Participanți la Sistemul Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării intereselor persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității financiare a Clientului și la reducerea riscului de credit, prevenirii utilizării sistemului financiar pentru desfășurarea unor activități contrare legii, precum și pentru facilitarea accesului la creditare, conform legislației aplicabile în domeniul financiar și a legislației de protecție a datelor cu caracter personal.

 • (iv) consimțământul persoanei vizate (potrivit Art. 6 (1) lit. a) din GDPR), în măsura în care acesta a fost acordat prin Cererea de Creditare, pentru următoarele scopuri:

  1. în scopul evaluării bonității Clientului în cadrul ofertelor de reservire (transmise de către Provident prin scrisori, sms, telefon, e-mail sau direct prin intermediul vizitelor angajaților Provident), inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, printre demersurile efectuate în vederea evaluării bonității și a eligibilității Clientului pentru ofertele de reservire, Provident efectuează inclusiv o prelucrare automată a anumitor Date Personale ale Clientului în scopul evaluării capacității financiare a acestuia și a comportamentului de plată, prin crearea unui profil de risc. Scorul obținut ca urmare a activității de creare de profiluri este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de emitere a ofertei de reservire către Client;

  2. în scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și a utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea celor deja implementate sau pentru crearea altor sisteme informatice;

  3. în scopuri de marketing, cum ar fi activități promoționale, transmiterea ofertelor/corespondenței comerciale direct adresate în legătură cu serviciile financiare furnizate de Provident, în acord cu consimțământul exprimat prin Cererea de creditare, prin mijloacele de comunicare relevante.

 • (v) dacă este cazul și a fost acordat prin Cererea de Creditare, consimțământul persoanei vizate pentru datele privind starea de sănătate (potrivit Art. 9 (1) lit. a) din GDPR) ce rezultă din Cererea de creditare (aplicabil doar dacă ați menționat scopul creditului ca fiind cheltuieli medicale).

 • Prelucrarea în scopurile prevăzute la punctele (i) – (iii) de mai sus este necesară pentru încheierea și/sau executarea Contractului de credit încheiat cu dvs. și desfășurarea raporturilor contractuale. În privința scopurilor prevăzute la punctul (iv) – (v) din prezenta Secțiune, nu aveți obligația de a furniza datele cu caracter personal, acestea putând fi prelucrate de Societate doar pe baza consimțământului dumneavoastră acordat prin Cererea de Creditare, și pe care îl puteți retrage în acord cu cele prevăzute în Cererea de Creditare.

 • În măsura în care nu ne veți furniza Datele Personale în scopurile prevăzute la punctele (i) – (iii) de mai sus, nu vom putea încheia și/sau executa Contractul de credit.

3. Transferul Datelor Personale

În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale ale Clientului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

 1. către Furnizorii Provident, în următoarele scopuri: de marketing, de administrare a creditelor acordate și de gestionare a activităților de colectare a debitelor restante, de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicații software, precum și în scopuri de audit. Pentru orice informații suplimentare privind transferul Datelor Personale către Furnizorii Provident, vă rugăm să vă adresați către Provident, la adresa datepersonale@provident.ro.

 2. către Biroul de Credit S.A. sau către alte baze de date de tipul biroului de credit și către ceilalți Participanți la Sistemul Biroului de Credit (care pot fi instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe), în următoarele scopuri: de evaluare a solvabilității sale, de reducere a riscului de creditare și de determinare a gradului de îndatorare.

  Astfel, următoarele Date Personale ale Clientului vor fi raportate către Sistemul Biroului de Credit: (i) date de identificare a Solicitantului de credit, respectiv nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, data nașterii; și (ii) date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului; și (iii) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului (Provident), categoria creditului, starea creditului, data modificării stării creditului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, moneda creditului, frecvența plăților, suma plătită, data ultimei plăți, rata săptămânală sau lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data încetării contractului de credit; și (iv) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea / reeșalonarea / refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței; și (v) date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență.

  Aceste informații sunt puse în comun cu ceilalți Participanți în cadrul Sistemului Biroului de Credit („Participanții”) și sunt utilizate în scopurile menționate la pct. 2 (d) de mai sus. Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadență poate fi verificată periodic, ulterior acordării creditului, inclusiv prin obținerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte (serviciu folosit de către Participanți pentru identificarea și/sau diminuarea riscului de credit în timp util, prin generarea unei alerte către un Participant atunci când pentru un debitor propriu se înregistrează un eveniment (deschidere/închidere cont, intrare/ieșire din restanță, corecție cont, înregistrarea/ștergerea stării de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/număr de telefon) la un Participant).

 3. către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în baza consimțământului Clientului, în situația în care acest consimțământ a fost acordat de dvs. conform formularului Acord de consultare ANAF.

 4. către alte instituții și autorități publice, inclusiv baze de date la nivel național (e.g., autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, Autoritatea Națională privind Protecția Consumatorilor, autorități de supraveghere financiară, CRC, Buletinul Procedurilor de Insolvență etc.), în scopul respectării obligațiilor legale ale Provident în cadrul activităților acesteia ca instituție de creditare.

 5. către societăți din cadrul Grupului IPF din care Provident face parte, din România și Spațiul Economic European („SEE”).

Transferul Datelor Personale în afara țării

Provident transferă Datele Personale în țări din afara SEE cu care Grupul IPF are încheiate contracte și parteneriate, și anume India, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada și Asia și Marea Britanie. În cazul transferului Datelor Personale în afara SEE și în absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucrării, pentru a asigura o securitate adecvată a prelucrării, transferul Datelor Personale se efectuează în baza clauzelor contractuale standard de protecție a datelor personale adoptate de Comisia Europeană sau în baza altor garanții adecvate.

Pentru a obține informații despre garanțiile adecvate luate de către Provident, Clientul poate formula o cerere pe e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau prin telefon, la nr. 021.275.75.75 (apel cu tarif normal) către departamentul Relații cu clienții.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către Provident a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – Provident transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

4. Durata de stocare a Datelor Personale

Datele dvs. Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Clientului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Client.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Provident are obligația legală de a păstra documentația de cunoaștere a clientelei (care conține Datele Personale ale Clientului) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu Clientul. De asemenea, Datele Personale ale Clientului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva Provident timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Provident, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg sau se anonimizează și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Provident.

În ceea ce privește datele prelucrate în sistemul Biroului de Credit, Datele Personale ale Clientului vor fi stocate în baza de date a Biroului de Credit S.A. timp de 4 ani de la data actualizării (data când s-a înregistrat un eveniment – de exemplu, efectuarea unei plăți, intrarea în restanță etc. – pe contul de credit al Clientului).

5. Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri

În măsura în care vă exprimați consimțământul în acest sens, Provident poate efectua inclusiv o prelucrare automată a anumitor Date Personale în scopul evaluării bonității dvs. în cadrul ofertelor de reservire (transmise de către Provident prin scrisori, sms, e-mail sau direct prin intermediul vizitelor angajaților Provident).

6. Drepturile Clientului privind protecția Datelor Personale

În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita următoarele drepturi prevăzute de GDPR: (i) dreptul la informare; (ii) dreptul de acces la Datele Personale; (iii) dreptul la rectificarea/completarea Datelor Personale dacă sunt inexacte/incomplete; (iv) dreptul la ștergerea Datelor Personale; (v) dreptul la restricționarea prelucrărilor; (vi) dreptul la portabilitatea datelor, în anumite condiții; (vii) dreptul la opoziție (inclusiv dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor Personale în scop de marketing direct); (viii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; (ix) dreptul de a vă retrage consimțământul; (x) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru mai multe informații privind exercitarea drepturilor de mai sus, puteți accesa Politica privind protecția datelor disponibilă pe website-ul companiei www.provident.ro. De asemenea, pentru exercitarea drepturilor de mai sus sau pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: datepersonale@provident.ro sau (ii) prin poștă/curier la sediul social al Provident. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, Provident poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. În toate cazurile, Provident va furniza un răspuns la cererea Clientului de exercitare a drepturilor, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Pentru exercitarea dreptului de a depune o plângere la ANSPDCP, vă puteți adresa ANSPDCP la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +4031.805.92.11, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Data semnării:
Nume şi prenume Client
Semnătură Client
Provident Financial România IFN S.A.,
Prin nume şi prenume, calitatea

Semnătura